421225259_47651_11596423012156358154

توضیحات محصول

گروه مشاوران بازار ارائه خدمات مشاوره، آموزش، پژوهش به بنگاه‌های اقتصادی: استراتژی ،بازاریابی ، فروش ، جذب و استعدادیابی شغلی
دپارتمان مشاوره : @HosseinEshraghi@ BizyMusavi
دپارتمان جذب و استعداديابی : @HRCadmin
 : (021) 66577901&08
تبادلات : @Farzadbe