812220101_125848_8189969166598425896

توضیحات محصول

من از سرنوشت انسان چه می دانم؟ در مورد کلم بیشتر می توانم برایتان حرف بزنم! (بکت)
سردبیر : محسن الوان ساز @absurdcall
تبلیغات و تبادل فقط با کانال های فرهنگی انجام می‌شود.