814402326_40769_5579251822624667823

توضیحات محصول

فنون مذاکره و قرارداد و موفقیت مدیریت و کسب وکار
مدیریت کانال: @Dr_Farzad_Amir