816202834_123316_13609886747674382079

توضیحات محصول

کارآفرینی‌ و‌ توسعه‌ کسب‌ و‌ کار ، مباحث کارآفرینی و توسعه کسب و کار(با محوریت کسب و کارهای نوپا(استارتاپ ها))
مدیریت:@Karafariny محمود محمدی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
تبادلات: @Farzadbe