812730570_68918_13611670437447024215

توضیحات محصول

برای اهل معرفت اینجا چراغی روشن است..!
دیالکتیک تنهایی صفحه فاخر ادبی و برنده جشنواره وب نویسی با پستهای تطبیقی چاپ شده در ایران
ایدی تبلیغات سال از فیسبوک و 7 : @adv_dialecticofsolitude_adv
اینستاگرام با شما : Instagram.com/dialecticofsolitude