421325571_158832_1683105980162630479

توضیحات محصول

آموزش مهارت های حرفه ای تخصص های مدیریت پروژه و مهندسی صنایع و مدیریت توسط اساتید و مدرسان برتر کشور – مطالب و منابع تخصصی و استاندارد – کتاب و فیلم
مشاوره و تبادل: @pmbooks
مشاهده شرایط تبلیغات: @pmads
وب سایت: www.pmbooks.ir